JR Koutoku Line


52,901 yen

The avarage land market price of railway station area on JR Koutoku Line (JR Shikoku) is 52,901 yen / m².

There are 29 stations on JR Koutoku Line, and all stations have land market value price data.
The average of land market value price of JR Koutoku Line is 52,901 yen / m². Higher stations are Kita Machi Station (223,000 yen / m²), Takamatsu Station (142,000 yen / m²) and Shouwachou Station (123,000 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on JR Koutoku Line is +5.12% (increase).

Takamatsu Station(142,000yen /m²)Shouwachou Station(123,000yen /m²)Ritsurinkouenkitaguchi Station(115,000yen /m²)Kuribayashi Station(109,500yen /m²)Kita Machi Station(223,000yen /m²)Yashima Station(29,300yen /m²)Furutakamatsuminami Station(29,300yen /m²)Yakuriguchi Station(29,300yen /m²)Sanukimure Station(24,700yen /m²)Shido Station(24,700yen /m²)Orange Taun Station(21,450yen /m²)Souda Station(19,550yen /m²)Shinzen Station(19,550yen /m²)Sanukitsuda Station(25,900yen /m²)Tsuruha Station(25,900yen /m²)Tanjou Station(24,400yen /m²)Sanbonmatsu Station(23,200yen /m²)Sanukishirotori Station(24,400yen /m²)Hikita Station(22,250yen /m²)Sanukiaioi Station(22,250yen /m²)Awaoomiya Station(18,900yen /m²)Itano Station(48,200yen /m²)Awakawabata Station(23,400yen /m²)Bandou Station(45,800yen /m²)Ikegaya Station(42,800yen /m²)Shouzui Station(46,250yen /m²)Yoshinari Station(49,700yen /m²)Sako Station(87,550yen /m²)Tokushima Station(92,900yen /m²)

Related railway lines

JR Yosan LineKotoden KotohiraKotoden Nagao LineKotoden ShidoJR Naruto LineYoshinogawaburuu LineJR Mugi Line

Related Cities

Takamatsushi KagawakenSanukishi KagawakenHigashikagawashi KagawakenItanogun Itanochou TokushimakenNarutoshi TokushimakenItanogun Aizumichou TokushimakenTokushimashi Tokushimaken