Nagoyashieichikatetsu Higashiyama


311,886 yen

The avarage land market price of railway station area on Nagoyashieichikatetsu Higashiyama (Nagoyashikoutsuukyoku) is 311,886 yen / m².

There are 22 stations on Nagoyashieichikatetsu Higashiyama, and all stations have land market value price data.
The average of land market value price of Nagoyashieichikatetsu Higashiyama is 311,886 yen / m². Higher stations are Fushimi Station (1,640,000 yen / m²), Sakae Station (755,000 yen / m²) and Shineichou Station (490,000 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on Nagoyashieichikatetsu Higashiyama is -5.62% (decrease).

Takahata Station(143,500yen /m²)Hatta Station(146,000yen /m²)Iwatsuka Station(164,500yen /m²)Nakamura Kouen Station(165,000yen /m²)Nakamuranisseki Station(172,000yen /m²)Honjin Station(172,000yen /m²)Kamejima Station(188,500yen /m²)Nagoya Station(307,500yen /m²)Fushimi Station(1,640,000yen /m²)Sakae Station(755,000yen /m²)Shineichou Station(490,000yen /m²)Chikusa Station(254,000yen /m²)Imaike Station(220,000yen /m²)Ikeshita Station(305,000yen /m²)Kakuouzan Station(305,000yen /m²)Motoyama Station(246,500yen /m²)Higashiyamakouen Station(232,000yen /m²)Hoshigaoka Station(214,500yen /m²)Ichi Sha Station(208,000yen /m²)Kamiyashiro Station(194,500yen /m²)Hongou Station(192,000yen /m²)Fujigaoka Station(146,000yen /m²)

Related railway lines

JR Kansai Honsen ( Nagoya ~ Kameyama )Jeeaaruchuuou Honsen ( Nagoya ~ Shiojiri )Nagoyashieichikatetsu Tsurumai LineMeitetsu Seto LineNagoyashieichikatetsu Sakuradoori LineNagoyashieichikatetsu Meijou LineRinimo

Related Cities

Nagoyashinakagawaku AichikenNagoyashinakamuraku AichikenNagoyashinakaku AichikenNagoyashihigashiku AichikenNagoyashichikusaku AichikenNagoyashimeitouku Aichiken