JR Nippou Honsen ( Saeki ~ Kagoshimachuuou )


37,768 yen

The avarage land market price of railway station area on JR Nippou Honsen ( Saeki ~ Kagoshimachuuou ) (JR Kyuushuu) is 37,768 yen / m².

There are 56 stations on JR Nippou Honsen ( Saeki ~ Kagoshimachuuou ), and 49 stations have land market value price data.
The average of land market value price of JR Nippou Honsen ( Saeki ~ Kagoshimachuuou ) is 37,768 yen / m². Higher stations are Kagoshimachuuou Station (212,000 yen / m²), Kagoshima Station (160,000 yen / m²) and Minamimiyazaki Station (78,400 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on JR Nippou Honsen ( Saeki ~ Kagoshimachuuou ) is -1.81% (decrease).

Saeki Station(47,500yen /m²)Kamioka Station(46,750yen /m²)Naomi Station(7,350yen /m²)Naokawa Station(5,500yen /m²)Shigeoka Station(4,100yen /m²)Sou Tarou StationIchitana StationKitagawa Station(6,100yen /m²)Hyuuganagai Station(6,100yen /m²)Kitanobeoka Station(25,500yen /m²)Nobeoka Station(28,350yen /m²)Minaminobeoka Station(34,550yen /m²)Asahigaoka Station(31,500yen /m²)Totoro Station(23,000yen /m²)Kadogawa Station(22,300yen /m²)Hyuugashi Station(32,700yen /m²)Zaikouji Station(28,900yen /m²)Minamihyuuga Station(12,700yen /m²)Mimitsu StationHigashitsuno StationTsuno Station(12,800yen /m²)Kawaminami StationTakanabe Station(25,400yen /m²)Hyuugashintomi Station(19,500yen /m²)Sadowara Station(37,050yen /m²)Hyuugasumiyoshi Station(45,300yen /m²)Hachisu ケ Chi Station(51,650yen /m²)Miyazakijinguu Station(60,450yen /m²)Miyazaki Station(78,400yen /m²)Minamimiyazaki Station(78,400yen /m²)Kanou Station(52,200yen /m²)Kiyotake Station(47,300yen /m²)Hyuugakutsukake Station(21,100yen /m²)Denya Station(23,500yen /m²)Aoi Takeshi StationYamanoguchi Station(12,000yen /m²)Mochibaru Station(13,950yen /m²)Mimata Station(25,200yen /m²)Miyakonojou Station(26,500yen /m²)Nishimiyakonojou Station(64,200yen /m²)Isoichi Station(34,900yen /m²)Takarabe Station(16,900yen /m²)Kitamata Station(11,915yen /m²)Oosumiookawara Station(7,800yen /m²)Kitanaganoda StationKirishimajinguu Station(11,000yen /m²)Kokubu Station(51,350yen /m²)Hayato Station(34,900yen /m²)Kajiki Station(42,200yen /m²)Kinkou Station(43,500yen /m²)Chousa Station(38,500yen /m²)Aira Station(38,500yen /m²)Shigetomi Station(38,500yen /m²)Ryuu ケ Sui Station(50,900yen /m²)Kagoshima Station(160,000yen /m²)Kagoshimachuuou Station(212,000yen /m²)

Related railway lines

JR Nippou Honsen ( Mojikou ~ Saeki )JR Miyazakikuukou LineJR Nichinan LineEbinokougen LineJR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato )JR Kagoshima Honsen ( Kawauchi ~ Kagoshima )

Related Cities

Saikishi OoitakenNobeokashi MiyazakikenHigashiusukigun Kadogawachou MiyazakikenHyuugashi MiyazakikenKoyugun Tsunochou MiyazakikenKoyugun Takanabechou MiyazakikenKoyugun Shintomi Machi MiyazakikenMiyazakishi MiyazakikenMiyakonojoushi MiyazakikenKitamorokatagun Mimatachou MiyazakikenSooshi KagoshimakenKirishimashi KagoshimakenAirashi KagoshimakenKagoshimashi Kagoshimaken