JR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato )


18,456 yen

The avarage land market price of railway station area on JR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato ) (JR Kyuushuu) is 18,456 yen / m².

There are 10 stations on JR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato ), and all stations have land market value price data.
The average of land market value price of JR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato ) is 18,456 yen / m². Higher stations are Hayato Station (34,900 yen / m²), Hinatayama Station (34,900 yen / m²) and Kurino Station (23,800 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on JR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato ) is -2.71% (decrease).

Kichimatsu Station(6,610yen /m²)Kurino Station(23,800yen /m²)Oosumiyokogawa Station(12,200yen /m²)Uemura Station(12,200yen /m²)Kirishimaon Line Station(7,450yen /m²)Kareigawa Station(17,500yen /m²)Nakafukura Station(17,500yen /m²)Hyoukiyama Station(17,500yen /m²)Hinatayama Station(34,900yen /m²)Hayato Station(34,900yen /m²)

Related railway lines

Ebinokougen Line ( Hachi Dai ~ Kichimatsu )JR Nippou Honsen ( Saeki ~ Kagoshimachuuou )

Related Cities

Airagun Yuusuichou KagoshimakenKirishimashi Kagoshimaken